Pomoc rodinám s deťmi

Pomoc rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii, z dôvodu finančnej tiesne, zdravotného postihnutia alebo emocionálneho strádania

Hero Image
VITAJTE

Sme občianské združenie založené pre pomoc rodinám s deťmi

Icon

Poskytujeme rodinám komplexnú pomoc, ako aj pomôcť im získavať alternatívne zdroje financovania potrieb rodiny, resp. priame spolufinancovanie týchto potrieb podľa finančných možností občianskeho združenia.

Vytvárame materiálne, priestorové , technické a fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, spoločenských a voľno- časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov.

Vytvárame špecifické podmienky pre vzdelávanie a uspokojovanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí s narušeným vývinom.

shape
shape
Icon

Podporujeme stimuláciu psycho-motorického vývinu detí s narušeným vývinom pomocou vhodnej formy vzdelávania, rehabilitácie, špecializovaných terapií, ako aj pomoc pri hľadaní možností socializácie a edukácie týchto detí, možnosti denne tráviť čas v kolektíve a tým predchádzať ich izolácii ako aj izolácii rodičov.

Finančne a materiálne pomáhame pri budovaní a skvalitňovaní priestorov a prostredia pre rodiny s deťmi s dôrazom na bezpečnosť.

shape
Icon

Podporujeme rodičov a širšiu rodinu v prijatí postihnutia dieťaťa, aj nenarodeného.

Hľadáme a poskytujeme účinné formy pomoci rodinám v núdzi.

Presadzujeme pozitívne zmeny v postojoch spoločnosti, odbúravanie bariér a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti vzdelávania, kultúrno-spoločenskej činnosti pre deti s postihnutím a ich rodiny.

shape
shape
2% z dane

Ďakujeme, že nám pomáhate

service

Údaje potrebné na poukázanie podielu zo zaplatenej dane

Ďakujeme za Vaše 2% z daní pre Svet Gombička. Aj vďaka Vám teraz môžeme získať nevyhnutné finančné prostriedky na to, aby sme mohli realizovať naše naplánované projekty a vymýšľať ďalšie, ešte lepšie a veľmi užitočné.

Obchodné meno:

Svet gombička

Právna forma:

Občianske združenie

IČO:

52108635

Sídlo:

Hlavná 127/7, 930 10 Dolný Štál

service

Niekoľko dôležitých termínov

15.02.2024 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
31.03.2024 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane.Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne.
31.03.2024 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% resp. 1% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak za rok 2023 môže poukázať iba 1,0% z dane. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne. Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.
30.04.2024 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

service

Tlačivá na stiahnutie

Vyplnili sme pre vás základné tlačívá pre zamestnancov

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby:
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti:

Odkaz na záznam o nás v notárskej komore

Kontakt

Radi pomôžete? Ozvite sa nám.

Hlavná 127/7
930 10 Dolný Štál

IBAN: SK95 0900 0000 0051 6300 1094

BIC - SWIFT: GIBASKBX